Tag Archives: Digital War Room

Digital War Room: เมื่อสงครามทางธุรกิจยุค New Normal ตัดสินชัยชนะกันด้วยการใช้ “ข้อมูล”

วิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ได้เข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ธุรกิจเริ่มเปลี่ยนแปลง จากการขายของหน้าร้านสู่ Online จากการทำงานในแบบเดิมสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมหรือแทนที่กระบวนการทั้งภายในและภายนอก หรือที่เราเคยได้ยินคำว่า “Digital Transformation” ซึ่งหลากหลายธุรกิจก็ได้มีการวางแผนในการปรับตัวระยะยาวเพื่อพร้อมรองรับการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ หรือ Business New Normal ที่จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

Read More »