Tag Archives: digital society

[PR] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานสมาคมจีเอสเอ็มเรื่อง “การพัฒนาความก้าวหน้าของสังคมดิจิทัลในเอเชีย”

การยอมรับและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมีวิวัฒนาการที่รวดเร็ว ทำให้เกิดการบริการและการใช้งานรูปแบบใหม่ ที่พลิกโฉมการทำงาน วิถีชีวิต การพักผ่อน และการสื่อสารของผู้คน

Read More »

[PR] สมาคมจีเอสเอ็ม เผยรายงานความก้าวหน้าของสังคมดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย

กรุงเทพฯ ( 28 เมษายน 2559 ) – สมาคมจีเอสเอ็ม นำเสนอรายงานฉบับล่าสุดที่เน้นย้ำถึงบทบาทของการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการสร้างสังคมดิจิทัลทั่วเอเชีย และเรียกร้องผู้กำหนดนโยบายให้สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลทั่วภูมิภาค

Read More »