Tag Archives: demand driven supply chain

ก้าวนำธุรกิจการผลิตและโลกแห่งการแข่งขันด้วยข้อมูล ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์ของตลาด จาก SAS

SAS ในฐานะของผู้นำด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจองค์กร ได้แนะนำให้ธุรกิจโรงงานและการผลิตนั้นปรับโมเดลการดำเนินงานไปสู่รูปแบบของ Demand Driven Supply Chain ด้วยการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงและการทำนายแนวโน้มมาใช้ เพื่อทำนายความต้องการของตลาด และนำมาสู่การผลิตตามข้อมูลแนวโน้มที่วิเคราะห์ได้ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด และเกิดของเสียน้อยที่สุดไปในเวลาเดียวกัน

Read More »