Tag Archives: data minimization

[Guest Post] เอบีมแนะธุรกิจไทยใช้ Data Anonymization เสริมความสามารถในการแข่งขัน หลัง PDPA มีผลบังคับใช้

ธุรกิจควรรู้ และเตรียมตัวรับมือ ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล โดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่ถูกจัดเก็บไว้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของ (Data Subject) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย เป็นต้น รวมไปถึง “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลสุขภาพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในอนาคต และในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ ประเทศไทย จะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA องค์กรต้องปรับตัวให้สมดุลระหว่างความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลกับความสามารถในการแข่งขัน

Read More »

Data Minimization: เมื่อข้อมูลถูกสร้างขึ้นมาเยอะเกินกว่า Storage จะเก็บไหว Big Data Analytics ก็ต้องจัดเก็บข้อมูลให้น้อยลง

Forbes ได้ออกมาเล่าถึงภาพที่จะเกิดขึ้นต่อจากการมาของ Internet of Things (IoT) ที่จะทำให้ข้อมูลนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วและมีปริมาณมหาศาลจนระบบ Big Data Analytics ของหลายๆ องค์กรที่กำลังลงทุนอยู่นั้นอาจไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หมด และทำให้ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลไม่รวดเร็วเพียงพอเพราะมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเยอะมาก จนเกิดเป็นแนวคิดของการทำ Data Minimization ซึ่งทางทีมงาน TechTalkThai ก็ขอสรุปเอาไว้ให้อ่านเป็นแนวทางคร่าวๆ กันดังต่อไปนี้ครับ

Read More »