Tag Archives: ctb

Ransomware มัลแวร์เรียกค่าไถ่แพร่กระจายสู่พื้นที่ใหม่ๆ [Official News]

แม้ว่าจะมีการตรวจพบมัลแวร์เรียกค่าไถ่แบบเข้ารหัสข้อมูล (Crypto-Ransomware) อย่างกว้างขวางในบางภูมิภาค เช่น ทวีปอเมริกาเหนือ และยุโรป ก็ยังพบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกรณีคล้ายกันในภูมิภาคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น มีการพบเจอ Critroni หรือ Curve-Tor-Bitcoin (CTB) Locker ซึ่งเป็นมัลแวร์ crypto-locker รุ่นเก่า ในทวีปเอเชีย ถึงแม้ว่าจำนวนการตรวจพบในพื้นที่ใหม่ๆ เหล่านี้จะยังมีไม่มาก แต่ก็อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้นของมัลแวร์เรียกค่าไถ่แบบเข้ารหัสข้อมูลในอนาคตอันใกล้

Read More »