Tag Archives: controlcase

True IDC ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS เพิ่มความแกร่งบริการ Data Center ต่อยอดรองรับธุรกิจด้านการเงินเต็มรูปแบบ

True IDC ผู้นำธุรกิจ Data Center และ Cloud Computing แบบครบวงจรในประเทศไทย ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินผ่านบัตรอย่าง PCI-DSS 3.2 พร้อมให้บริการ Infrastructure แก่สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย และผู้ให้บริการ Payment Gateway ที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูง

Read More »