Tag Archives: comodo

เมื่อเว็บ Phishing เริ่มนิยมใช้ SSL Certificate

เว็บ Phishing เป็นเว็บไซต์ปลอมที่ตกแต่งหน้าตาให้เหมือนเว็บไซต์ปกติเพื่อแอบหลอกขโมยข้อมูลจากผู้ใช้งานที่ไม่สังเกตเว็บให้ดี โดยส่วนใหญ่แล้วจะปลอมเป็นเว็บไซต์ของธนาคาร หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook เพื่อหลอกขโมยรหัสผ่าน หรือข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันนี้เว็บ Phishing เหล่านั้นเริ่มมีการใช้ SSL Certificate เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและหลอกตาผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

Read More »