Tag Archives: clutch

ผลวิจัยชี้ องค์กร 90% มุ่งไปใช้ Cloud แล้ว

Clutch บริษัทวิจัยทางด้านธุรกิจ B2B, Enterprise และ Startup โดยเฉพาะ ได้เผยถึงผลการสำรวจว่ากว่า 90% ขององค์กรกว่า 300 แห่งที่ได้ทำการสำรวจนั้น มีการตั้งงบประมาณเอาไว้สำหรับการลงทุนต่อเนื่องในระบบ Cloud ที่ใช้งานอยู่เดิม และเริ่มใช้งาน Cloud ใหม่ๆ ในปี 2016 นี้ และมีตัวเลขอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกดังนี้

Read More »