Tag Archives: bankruptcy in Russia

Google กำลังยื่นขอล้มละลายในรัสเซีย

การยึดบัญชีธนาคารของ Google โดยทางการรัสเซีย ส่งผลให้สำนักงานในรัสเซียของ Google ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการจ้างและจ่ายเงินให้พนักงาน การจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ ธุรกรรมกับคู่ค้า และภาระผูกพันทางการเงินอื่นๆ ในรัสเซีย

Read More »