Tag Archives: AWS Lake Formation

AWS Lake Formation เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งานแล้ว

AWS ได้ประกาศให้บริการ Lake Formation เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งานแล้ว ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะสามารถจัดการข้อมูล Data Lake ได้ง่ายขึ้นจากศูนย์กลาง

Read More »