Tag Archives: automatic identification and data capture

ABSS: Bright Future Together สู่ธุรกิจยุค 4.0

ปัจจุบันสังคมโลกและประเทศไทย กำลังขับเคลื่อนเข้าสู่การเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ที่คนส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ “องค์กร 4.0” ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 นี้จะเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและประเทศไทย ไปในลักษณะที่เรียกว่า “ศตวรรษแห่งอินเตอร์เน็ต (The Internet Century)” ที่เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต จะมาเป็นตัวกำหนดภูมิทัศน์ในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ

Read More »