Tag Archives: aruba green ap

AI: เมื่อ Wi-Fi ขององค์กรแข่งกันที่ประสบการณ์ ความชาญฉลาดของ AI ก็กลายเป็นสิ่งจำเป็น

ในอดีตนั้นเรามักเห็นตลาด Enterprise Wireless LAN แข่งขันกันที่การออก Wireless Access Point และ Wireless LAN Controller ที่รองรับมาตรฐานใหม่ๆ หรือสถาปัตยกรรมใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบต่างๆ กันเป็นหลัก แต่ในอนาคตนั้นระบบ Wireless LAN เหล่านี้จะไม่ได้แข่งขันกันในประเด็นเหล่านี้แล้ว แต่การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานนั้นจะเป็นหัวใจหลัก และการแข่งขันพัฒนา AI เพื่อมาตอบโจทย์เหล่านี้ให้กับธุรกิจองค์กร ก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามองของวงการ IT นับถัดจากนี้!

Read More »