Tag Archives: arduino uno

เท่! ใช้ Gesture ควบคุม Arduino ให้ปลดล็อคกลอนประตู

เป็นอีกโครงการที่ต่อยอดจากบอร์ด Arduino ได้ค่อนข้างน่าสนใจ กับการนำมาใช้ปลดล็อคกลอนประตูด้วย Hand Gesture

Read More »