Tag Archives: apache software foundation

มูลค่าของ Source Code ใน Apache Software Foundation สูงเกินกว่า 600,000 ล้านบาทแล้ว

Apache Software Foundation ได้ออกมาเผยถึงผลสรุปข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2019 ซึ่งถือเป็นปีครบรอบอายุ 20 ปี ว่าปัจจุบันนี้มีโครงการมากกว่า 350 โครงการ และมูลค่าของ Source Code ในโครงการเหล่านั้นมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 20,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 600,000 ล้านบาทแล้ว

Read More »