CDIC 2023

ใช้ Splunk ตอบโจทย์ผสานข้อมูล Internet of Things จากอุปกรณ์และระบบหลากหลาย ปรับปรุงกระบวนการการทำงานได้ทุกธุรกิจ

stelligence_logo

ด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีทางด้าน Sensor และการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงาน, โรงงาน, การคมนาคมขนส่ง และอื่นๆ อีกมากมาย ความสำคัญของการรวมข้อมูลแบบศูนย์กลางและการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นจึงได้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว และการนำข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงผลเพื่อให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจก็เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีผลกำไรมากขึ้น รวมถึงการรองรับการเติบโตของปริมาณ Sensor ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ ซึ่ง Splunk เป็นผู้ผลิตระบบรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ที่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ทั้งหมดได้อย่างครบวงจรภายในระบบเดียว ภายใต้แนวคิดของ Operational Intelligence นั่นเอง

data_analytics

Internet of Things ผลักดันอนาคตของธุรกิจ

Internet of Things เป็นแนวคิดของการติดตามสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ด้วย Sensor จำนวนมาก ที่จะรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ และส่งข้อมูลไปยัง Server หรือ Cloud เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลสำหรับประมวลผลเพื่อทำประโยชน์ทางธุรกิจ หรือสั่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ให้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งในภาคธุรกิจต่างๆ ก็เริ่มมีการติดตั้ง Sensor ตามอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อติดตามการทำงาน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หลากหลายกรณี เช่น

 • ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรแบบ Real-time
 • ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อทำการแก้ไขได้ทันท่วงที
 • ตรวจสอบภาพรวมการทำงาน เพื่อสร้างรายงานธุรกิจแบบรายวัน
 • จัดเก็บข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ย้อนหลัง

ทั้งนี้แต่ละธุรกิจก็จะมีการใช้งาน Sensor เพื่อติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกัน รวมถึงยังมีความต้องการในวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของธุรกิจและการบริหาร Internet of Things จึงถูกนำไปใช้อย่างแตกต่างกันในแต่ละองค์กร และต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการ Customize ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานแต่ละรูปแบบแยกย่อยกันไปนั่นเอง

Splunk กับระบบ Operational Intelligence สำหรับ Internet of Things

stelligence_splunk_data_retrieval_for_internet_of_things

Splunk เป็น Software ที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากระบบใดๆ ก็ตามที่มีการรับส่งข้อมูลได้ผ่านทาง Internet และ IP Address เพื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้ และเปิดช่องให้ Developer สามารถพัฒนาระบบเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นออกมาแสดงผลได้ตามต้องการอย่างอิสระ ทำให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถต่อยอดในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และความต้องการใหม่ๆ ได้อย่างไม่รู้จบ

Splunk สามารถรับข้อมูลได้จาก Protocol ต่างๆ มากมาย รวมถึงยังเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถทำการ Custom หรือสร้าง Plugins เพิ่มสำหรับรับข้อมูลแบบ Proprietary เพิ่มเติมได้ โดย Splunk เองได้มี Plugins หลักๆ ที่เป็นที่นิยมในการรรับข้อมูลจากอุปกรณ์ Sensor ในระบบ Internet of Things ดังต่อไปนี้

 • SNMP Modular Input สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับโปรโตคอล SNMP เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้
 • REST API Modular Input สำหรับรวบรวมข้อมูลผ่าน REST API โดยการเรียกข้อมูลและนำผลลัพธ์ที่ตอบสนองมาจัดเก็บไว้ใน Splunk
 • JMS Modular Input สำหรับรวบรวมข้อมูลจาก Messaging Queue เช่น MQTT, TibcoEMS, Weblogic JMS และ ActiveMQ
 • Splunk App for Stream สำหรับการรับข้อมูลของระบบ Network ในลักษณะ Real-time Stream
 • Amazon Kinesis Modular Input เป็นบริการรับและประมวลผลข้อมูลจาก Amazon แบบ Real-time (http://aws.amazon.com/kinesis/) ซึ่งสามารถนำข้อมูลมา Integrate ร่วมกับ Splunk ได้เช่นกัน

stelligence_splunk_industrial_data_retrieval

หลังจาก Splunk ทำการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นและจัดเก็บเอาไว้แล้ว แต่ละองค์กรก็สามารถที่จะทำการค้นหา, วิเคราะห์ หรือแสดงผลข้อมูลเหล่านั้นเป็นกราฟได้ตามต้องการ รวมถึงยังสามารถสร้าง Dashboard เพื่อทำการติดตามข้อมูลแบบ Real-time ได้ และออกรายงานเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างครอบคลุมอีกด้วย โดยมีตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้งานได้แก่

 • การตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน, สายการผลิต และการทำงานของเครื่องจักร
 • ทำ Capacity Planning โดยติดตามความเปลี่ยนแปลงและการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
 • ทำ Root Cause Analysis และการแก้ปัญหาจากทางไกล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและ Correlate ความเกี่ยวพันที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ
 • ค้นหาความผิดปกติ หรือสิ่งทีอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น
 • ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย และการทำ Compliance
 • ตรวจสอบการโจมตีแบบ Cybersecurity Threats

ทั้งนี้ Splunk ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายกรณีนอกเหนือจากตัวอย่าง โดยสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของธุรกิจได้ทันที จากการเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างหน้าแสดงผลรูปแบบต่างๆ ด้วยตนได้อย่างอิสระนั่นเอง

กรณีศึกษา: การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ Logistic ด้วย Internet of Things ร่วมกับ Splunk

บริษัท New York Air Brake เป็นธุรกิจเกี่ยวกับระบบเบรค, ระบบควบคุมรถไฟ และระบบ Simulate สำหรับการขับรถไฟ ได้ทำการติดตั้ง Sensor ต่างๆ บนรถไฟขนสินค้า เพื่อทำการติดตามข้อมูลการวิ่งและการเบรคของรถไฟ เพื่อทำการ Optimize ให้ประหยัดน้ำมันสูงที่สุด โดยธุรกิจขนส่งทางรถไฟที่สหรัฐอเมริกานั้นมีการใช้น้ำมันต่อปีถึง 3,600 ล้านแกลลอนต่อปี ตีเป็นมูลค่า 11,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ 345,000 ล้านบาทไทย การลดปริมาณการใช้น้ำมันได้แม้เพียง 1-2% ก็ถือว่ามีมูลค่ามหาศาลมากแล้ว

Splunk ได้มีบทบาทในการนำข้อมูลจาก Sensor ทั้งหมดที่ติดตั้งเอาไว้ มาประมวลผลและแสดงผลแบบ Real-time หรือย้อนหลัง เพื่อให้ทีมวิศวกรสามารถทำการ Optimize วิธีการขับรถไฟที่ประหยัดน้ำมันที่สุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดย Splunk สามารถทำการสร้างและปรับแต่งรายงานได้อย่างอิสระเพื่อตอบคำถามในเชิงธุรกิจต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ด้วยการนำข้อมูลของระบบควบคุมรถไฟ มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจาก Sensor และปรับแต่งการแสดงผลได้อย่างยืดหยุ่นบน Splunk

ปัจจุบันนี้ New York Air Brake ได้มีการติดตั้ง Sensor เอาไว้บนหัวรถจักรของรถไฟจำนวนทั้งสิ้น 4,000 ขบวน และทำการส่งข้อมูลมาจัดเก็บและประมวลผลแบบ Real-time อยู่ทุกวัน

สำหรับผู้ที่สนใจ Splunk และอยากพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือทดสอบระบบ สามารถติดต่อบริษัท Stelligence ได้ทันทีที่ info@stelligence.com หรือโทร 02-938-7475 ได้ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft ประกาศเพิ่ม Copilot ลงใน Windows 11

Microsoft ได้ประกาศเพิ่ม Copilot ระบบ AI Chatbot ลงใน Windows 11

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Splunk ด้วยมูลค่า 2.8 หมื่นล้านเหรียญ

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Splunk ด้วยมูลค่า 2.8 หมื่นล้านเหรียญ