Breaking News

Security 101: คอร์สความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเบื้องต้นแบบออนไลน์ (ฟรี)​ จาก ETDA และ TISA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) จัดทำคอร์สอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ iSEC รุ่นที่ 5 และปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ CISSP ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ได้ฟรี

คอร์สอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเบื้องต้นนี้ ประกอบด้วยเนื้อหารวม 14 โดเมน โดยปูพื้นทั้งทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ พร้อมสอดแทรกประสบการณ์ในชีวิตจริง เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังทำงานหรือสนใจทางด้านความมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดศึกษาและสอบประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ ได้ เช่น CompTIA Sec+ หรือ CISSP เป็นต้น

วิทยากรมี 3 ท่านจาก TISA ได้แก่

  • อาจารย์ชยุตน์ สิงห์ธงธำรงกุล CISSP, CISA, CISM, CRISC, CFE, CSX, PMP, ITIL Expert
  • อาจารย์นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒนโนกุล CISSP, CSSLP, GCFA, IRCA:ISMS
  • อาจารย์ธีระยุศวร์ ศรีเปี่ยมลาภ CGEIT, CRISC, COBIT 5 Foundation, COBIT 5 Implementation, COBIT 5 Assessor

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน [PDF]

บทนำ โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร (iSEC Model and Competency Area Overview)

บทที่ 1ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)

บทที่ 2 นิติวิทยาทางดิจิทัล (Digital Forensics)

บทที่ 3 การสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Enterprise Continuity)

บทที่ 4 การบริหารอุบัติการณ์/การจัดการสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Incident Management)

บทที่ 5 การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (IT Security Training and Awareness)

บทที่ 6 การปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Systems Operations and Maintenance)

บทที่ 7 ความมั่นคงปลอดภัยด้านเครือข่ายและโทรคมนาคม (Network and Telecommunication Security)

บทที่ 8 ความมั่นคงปลอดภัยด้านบุคลากร (Personal Security)

บทที่ 9 ความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental Security)

บทที่ 10 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานสัญญา (Procurement)

บทที่ 11 การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน (Regulatory and Standard Compliance)

บทที่ 12 การบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Security Risk Management)

บทที่ 13 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Security Management)

บทที่ 14 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและกระบวนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (System and Application Security)

บทสรุป แนะแนวข้อสอบ (Review & iSEC Study Questions)

iSEC หรือโครงการจัดสอบวัดสมรรถนะบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย เป็นโครงการที่ ETDA และ TISA ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะให้กับบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศ และเพื่อส่งเสริมบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ (Common Body of Knowledge) สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ Certified Information Systems Security Professional (CISSP) ของสถาบัน (ISC)2

ขณะนี้ iSEC เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบวัดระดับที่ภูมิภาคเชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.techtalkthai.com/etda-tisa-isec-5/
About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์จับมือ KBank เปิดหลักสูตรสอนเขียนโปรแกรม Blockchain เรียนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง สมัครได้แล้ววันนี้

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยและ SmartContract Thailand เปิดหลักสูตร Geeks on the Block(chain) สำหรับให้เหล่า Software Developer ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องการพัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain โดยตรงจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม …

STelligence เผยเปิดตัว Splunk Insights for Infrastructure รุ่นใช้ฟรี วิเคราะห์ข้อมูลระบบ IT ได้ถึง 200GB

Splunk ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Free Tier สำหรับ Splunk Insights for Infrastructure เพื่อให้เหล่าองค์กรต่างๆ ได้เริ่มต้นนำเทคโนโลยี Big Data Analytics ไปใช้ติดตามการทำงานและวิเคราะห์การทำงานของระบบ …