[PR] ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Credit: DEPA

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มีหน้าที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม และนวัติกรรมดิจิทัล รวมถึงเสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ ความสามรถและประสบการณ์ในด้านพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกิจการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารการจัดการ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7131-2 หรือ 0 2141 7167 ในวันและเวลาทำการ (08.30 –17.30 น.) และดาวน์โหลดใบสมัครหรือศึกษาพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้ที่เว็บไชต์: www.depa.or.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญร่วมงาน AWS Meetup: Career Day 2019 สัมมนาเส้นทางสู่อาชีพ AWS Cloud ฟรี 23 มี.ค. 2019

AWS User Group Thailand ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ทำงานในวงการ IT และศึกษาทางด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี AWS Meetup: Career Day 2019 เพื่อร่วมฟังสัมมนาเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ Cloud Technology "เส้นทางสู่อาชีพ AWS Cloud" ในวันที่ 23 มีนาคม 2019 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

[IBM Think ASEAN] นโยบาย AI ระดับชาติ การศึกษาคือหัวใจ นักศึกษา IT ต้องพัฒนา AI ให้ใช้งานได้จริง

ในงาน IBM Think ASEAN 2018 ที่กำลังจัดขึ้นอยู่นี้ ทาง IBM ได้เชิญหน่วยงาน Singapore AI และ Temasek Polytechnic มาถ่ายทอดมุมมองที่น่าสนใจของสิงคโปร์ในการพัฒนาทางด้าน …