[PR] ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Credit: DEPA

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มีหน้าที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม และนวัติกรรมดิจิทัล รวมถึงเสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ ความสามรถและประสบการณ์ในด้านพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกิจการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารการจัดการ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7131-2 หรือ 0 2141 7167 ในวันและเวลาทำการ (08.30 –17.30 น.) และดาวน์โหลดใบสมัครหรือศึกษาพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้ที่เว็บไชต์: www.depa.or.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[IBM Think ASEAN] นโยบาย AI ระดับชาติ การศึกษาคือหัวใจ นักศึกษา IT ต้องพัฒนา AI ให้ใช้งานได้จริง

ในงาน IBM Think ASEAN 2018 ที่กำลังจัดขึ้นอยู่นี้ ทาง IBM ได้เชิญหน่วยงาน Singapore AI และ Temasek Polytechnic มาถ่ายทอดมุมมองที่น่าสนใจของสิงคโปร์ในการพัฒนาทางด้าน …

Apple ประกาศรับสมัคร Linux Kernel Developer ยังไม่เปิดเผยว่าจะรับไปทำโครงการอะไร

มีผู้ตั้งข้อสังเกตอย่างน่าสนใจว่า Apple ได้เริ่มประกาศรับสมัคร Linux Kernel Developer ที่ Texas และ California หลายตำแหน่ง ทำให้เกิดข้อกังขาว่า Apple กำลังจะก้าวต่อไปอย่างไรในอนาคต