[PR] เชิญร่วมงานสัมมนาฟรี ปัญญาประดิษฐ์ Big Data หุ่นยนต์ และ IOT หัวใจของนวัตกรรมใหม่…ที่ไม่ไร้จริยธรรม

เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Big data หุ่นยนต์ และ IOT ในประเทศมีวิวัฒนาการ ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันโดยไม่รู้ตัว เราจะรับเมื่อและปรับตัวอย่างไรการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จริยธรรมด้านการใช้งานและการพัฒนาถือเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่ มาร่วมหาคำตอบกันได้ที่งานสัมมนา

 

 

วัน เวลา และสถานที่: วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม Topaz Suite โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

กำหนดการงานสัมมนา

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์
ดร. นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
กล่าวเปิดงาน

09.15 – 09.45 น. “ประเทศไทยและจริยธรรมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และ IOT”
โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

09.45 – 10.10 น. ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดย ดร. สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

10.10 – 10.15 น. ช่วงถามตอบ

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. การเสวนา “ปัญญาประดิษฐ์ Big Data หุ่นยนต์ และ IOT หัวใจของนวัตกรรมใหม่…ที่ไม่ไร้จริยธรรม ? ”
• AI กับสื่อโฆษณา – นวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่
โดย Ms. Tripti Chaudhary : Senior Regional Manager, AnyMind Group
• จริยธรรมกับการใช้ข้อมูลผู้ป่วย (Big Data) สำคัญอย่างไร?
โดย ผศ.(พิเศษ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ก้าวใหม่นวัตกรรมการบริการธนาคารด้วย AI และ Big Data กับจริยธรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี
โดย คุณเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร : Principal Visionary Architect, KBTG (KASIKORN Business – Technology Group)
• ดำเนินรายการ โดย ดร.ปกป้อง ส่องเมือง สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 14.45 น. เสนอ Case Study และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
โดย ดร. นริศ หนูหอม และดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
นำวิพากษ์และร่วมแสดงความคิดเห็นโดย
• นพ. ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
• ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
• นายปิง ณ ถลาง Adviser – Human Resources Bangkok Airways
ดำเนินรายการ โดย ดร. ภูมินทร์. บุตรอินทร์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น. สรุปประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการลงทะเบียน:

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ : https://goo.gl/forms/ZjEeHlz2lCQX589J2

หมายเหตุ:

ปิดลงทะเบียนเวลา 17:00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย. 2561
หลังลงทะเบียนแล้ว กรุณารออีเมลคอนเฟิร์มการเข้าร่วมงานจาก namfon@tcels.ot.th ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2561


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft ประกาศสนับสนุน OpenSSH ใน Windows Server 2019 และ Windows 10 1809 แล้ว

Microsoft ได้ประกาศสนับสนุน OpenSSH Client และ Server ใน Windows Server 2019 และ Windows 10 1809 แล้วแบบ …

TechTalk Webinar: รู้จักกับโซลูชัน Microsoft Windows Server Software-Defined โดย Dell EMC

Dell EMC ขอเรียนเชิญเหล่า IT Manager, Data Center Engineer, System Engineer, IT Admin และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบ Data Center …