[PR] กระทรวงแรงงานดึงไมโครซอฟท์ มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทย ข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เพิ่มรายได้คนไทย

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล (แถวที่ 2 กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
(แถวที่ 2 ที่ 2 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายอรพงศ์ เทียนเงิน (แถวที่ 2 ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดตัว “M-Powered Thailand” ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ครบวงจร แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานสำหรับคนไทย ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่เป้าหมายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ กระทรวงแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงเทพฯ 3 กุมภาพันธ์ 2560 – กระทรวงแรงงาน จับมือกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว “M-Powered Thailand” ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจรออนไลน์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตรงตามความต้องการของนายจ้างยุคใหม่ผ่านลิ้งค์ Smart Job การเรียนรู้ด้วยตัวเองจากคอร์สอบรมออนไลน์หรือจากพี่เลี้ยง (Online Mentoring E-Learning) เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นในทุกสายอาชีพ รวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับคนทำงานและผู้ที่ต้องการเพิ่มรายได้ เช่น ข้อกฏหมายแรงงานน่ารู้ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคมหรือสวัสดิการแรงงาน เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่ทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และยกขีดความสามารถของประเทศ พร้อมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  เพื่อสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” แก่แรงงานไทยให้ก้าวสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” อย่างเต็มภาคภูมิ

“กระทรวงแรงงานได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแข็งแกร่ง” พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว “เนื่องจากขณะนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว ประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนตาม เราติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้มาระยะหนึ่ง เพราะโมเดลเศรษฐกิจแบบเดิมไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากกับดักเหล่านี้ได้ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ และหนึ่งในกลไกลสำคัญที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ในระยะเวลาที่ไม่นานเกินไป คือ การพัฒนาคน”

ประเทศไทยติดอยู่ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” มากว่า 50 ปี ในช่วงระยะแรก (พ.ศ. 2500 – 2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 7 – 8 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาถัดมา (พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน)  เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตเพียงร้อยละ 3 – 4 ต่อปีเท่านั้น

“หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) คือ สังคมมีความเหลื่อมล้ำน้อยลงโดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี และการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดเพิ่มขึ้น สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4พลเอก ศิริชัย กล่าว

“เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ กระทรวงแรงงานมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับไมโครซอฟท์ เปิดตัว “M-Powered Thailand” ซึ่งเป็นการยกระดับอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการเพิ่มรายได้ รวมทั้งการให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับเว็บไซด์ของกรมจัดหางาน จึงทำให้ผู้ใช้งานใหม่ รวมถึงผู้ที่เคยกรอกประวัติใน Smart Job – กรมการจัดหางาน สามารถเข้าถึงตําแหน่งงานว่างได้ทั่วประเทศ” หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

“เพื่อต่อยอดแนวทางความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์และคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ โดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งไมโครซอฟท์ได้สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้และสร้างโอกาสทางอาชีพบนคลาวด์ให้แก่อาชีวะฝีมือชน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ในการสนับสนุนรัฐบาลพัฒนาบุคลากรของชาติ เราจึงได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์แบบครบวงจรหรือ “M-Powered Thailand” เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่คนไทยทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมในยุคดิจิทัล นายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ความร่วมมือครั้งนี้ของไมโครซอฟท์กับกระทรวงแรงงานยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องและความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ในการสนับสนุนภาครัฐสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย โดยเราคาดหวังว่าคนไทยที่ต้องการเพิ่มรายได้ทุกคนจะสามารถได้รับประโยชน์จากการจัดตั้ง ‘M-Powered Thailand’  ทั้งนี้ M-Powered Thailand ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือสังคมในทุกมุมของประเทศ ตามโครงการคลาวด์สาธารณะ หรือ “Public Cloud for Public Good” ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในปี 2557 และเป็นการสนับสนุนร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานอีกด้วย”

“การผนึกกำลังครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศเท่านั้น เราเชื่อว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับวิถีดิจิทัลของแรงงานในยุคนี้ โดยพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่จำกัดสถานที่ หางานจากอุปกรณ์บนมือถือได้ทุกเวลา หรือติดต่อกับผู้แนะแนวด้านอาชีพหรือเมนเทอร์ได้ตามเวลาที่สะดวก เมื่อเรายกระดับความสามารถของคนแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมสามารถนำตัวเองไปสู่อาชีพที่สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับพวกเขา และพวกเขาจะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามผ่านกับดักรายได้สู่ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยเพื่อก้าวสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” หม่อมหลวงปุณฑริก กล่าวสรุป

“M-Powered Portal” ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์แบบครบวงจรถูกออกแบบขึ้นบนคลาวด์และให้บริการในรูปแบบภาษาไทย สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถคลิกได้ที่: http://www.m-powered.org/thailand/

 

###

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT” @Microsoft) ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการที่มุ่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ในโลกยุคโมบายและคลาวด์ เพื่อขับเคลื่อนทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกให้บรรลุผลสำเร็จทีดียิ่งกว่า

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์   ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร  ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  มีความสะดวกทันสมัย  และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทยhttp://news.microsoft.com/th-th/ และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH


About TechTalkThai PR 2

Check Also

เจอกันเร็วๆ นี้! Cargomatic Thailand แพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับวงการโลจิสติกส์ของไทยให้เหนือไปอีกขั้น การันตีด้วยการเป็นอันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 31 พฤษภาคม 2566 – Cargomatic Thailand พร้อมปฏิวัติอุตสาหกรรมการขนส่ง ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มโลจิสติกส์อันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้ทั้งผู้ต้องการจัดส่งสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า  โดยมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้ได้อย่างน้อย …

การ์ทเนอร์คาดผู้บริโภคใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะทั่วโลกยังโต แตะใกล้ 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ [Guest Post]

โดยบริการคลาวด์เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง Generative AI