คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัคร ป. โท–เอก ภาคการศึกษา 1/2559 พร้อมทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท – เอก (หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มีให้เลือกเรียนทั้งแบบ Workshop พร้อม Certificate และแผน ก พร้อมทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 13 มิถุนายน 2559 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www4.sit.kmutt.ac.th/content/Master-PHD1-2559
Link การรับสมัคร: http://admission.kmutt.ac.th/master/archives/8772
สอบถามเพิ่มเติม: info@sit.kmutt.ac.th หรือ โทร. 024709850, 024709882
Website: https://www4.sit.kmutt.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/SIT.Family
หมายเหตุ: ทุกหลักสูตรมีทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ http://www4.sit.kmutt.ac.th/student/node/1958 และทุนการศึกษาจากมจธ. http://www.kmutt.ac.th/financialaid/

kmutt_poster_A3_June

 

ระดับปริญญาโทจัดการเรียนการสอนเป็น 5 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 4. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 5. หลักสูตรชีวสารสนเทศ (ร่วมกับคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ.)

 

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 1. รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา
 2. เป็นหลักสูตรนอกเวลาราชการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งภาคค่ำ (ช่วงเย็นหลังเลิกงาน) ภาคเสาร์ – อาทิตย์
 3. เน้นให้ความรู้ใน 3 แขนง สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่าย และการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. เน้นพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง
 5. ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน หรือการเรียนเสริมทางสื่ออิเล็กอิเล็กทรอนิกส์
 6. มีให้เลือกเรียนทั้งแบบแผน ก (การทำวิจัย) และ Workshop + IS Report การเรียนด้านสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์กับองค์กรชั้นนำ ได้แก่ บริษัทออราเคิลคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทไมโครซอฟท์

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา:

 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 1,800 บาท

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ / ซอฟต์แวร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
 • นักเขียนโปรแกรมประยุกต์
 • ผู้ดูและระบบเครือข่ายและแม่ข่าย
 • นักบูรณาการระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่ต้องเรียน อ่านเพิ่มเติมฉบับปรับปรุงปี 2558: http://is.gd/kbclda

 

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BIS)

 1. รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา
 2. ควรมีความรู้และ/หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศหรือธุรกิจ
 3. เรียนเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์
 4. การเรียนการสอน วิชาเรียนเน้นสร้างนักวิชาชีพที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านไอทีเข้ากับงานภาคธุรกิจสมัยใหม่ สร้างแนวความคิดในการมองเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงวิเคราะห์และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้ในภาคธุรกิจอย่างใประสิทธิภาพ
 5. ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน หรือการเรียนเสริมทางสื่ออิเล็กอิเล็กทรอนิกส์
 6. มีให้เลือกเรียนทั้งแบบแผน ก (การทำวิจัย) และ Workshop + IS Report การเรียนด้านสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์กับองค์กรชั้นนำ ได้แก่ บริษัทออราเคิลคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทไมโครซอฟท์

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา:

 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,000 บาท

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจฃ
 • นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
 • ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ประยุกต์ทางธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่ต้องเรียน อ่านเพิ่มเติมฉบับปรับปรุงปี 2558: http://is.gd/CUHHIw

 

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ (SW)

 1. ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือเทียบเท่า
 2. เป็นหลักสูตรที่เรียนเฉพาะวัน ภาคเสาร์ – อาทิตย์
 3. เน้นในการพัฒนาความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการบริหารวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สามารถเข้าใจในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เน้นสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพเติมเต็มความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
 5. ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือ การเรียนเสริมทางสื่ออิเล็กอิเล็กทรอนิกส์
 6. มีให้เลือกเรียนทั้งแบบแผน ก (การทำวิจัย) และ Workshop +IS Report การเรียนด้านสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์กับองค์กรชั้นนำ ได้แก่ บริษัทออราเคิลคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทไมโครซอฟท์

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา:

 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,200 บาท

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • วิศวกรซอฟต์แวร์
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ / ระบบสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 • นักวิชาการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • นักเขียนโปรแกรม
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • ผู้ดูและระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์

รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่ต้องเรียน อ่านเพิ่มเติมฉบับปรับปรุงปี 2558: http://bit.ly/22pgG6F

 

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)

 1. ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือเทียบเท่า
 2. เป็นหลักสูตรที่เรียนภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) เพื่อให้นักศึกษาทุ่มเทกับการสร้างงานวิจัย
 3. เป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างนักวิจัยที่สามารถสร้างผลงานระดับสากล
 4. ผู้เรียนสามารถผลิตผลงานทางวิชาการ และพัฒนาศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 5. สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญหาจากการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
 6. ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือ การเรียนเสริมทางสื่ออิเล็กอิเล็กทรอนิกส์
 7. มีให้เลือกเรียนเฉพาะแผน ก (การทำวิจัย)
 8. มีสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์กับองค์กรชั้นนำ ได้แก่ บริษัทออราเคิลคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทไมโครซอฟท์

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา:

 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,200 บาท

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
 • ผู้ดูและระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • นักวิจัย/นักวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่ต้องเรียน อ่านเพิ่มเติมฉบับปรับปรุงปี 2558: http://www4.sit.kmutt.ac.th/files/MSC_CS_54.pdf

———————————————————————————

 

ระดับปริญญาเอกจัดการเรียนการสอนเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 ข้อมูลหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)

 1. รับผู้จบปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศกรรมซอฟต์แวร์หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 มีประสบการณ์การทำงาน หรือการวิจัยในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 2. เป็นหลักสูตรที่เรียนภาคปกติแบบเต็มเวลา (จันทร์ – ศุกร์) เพื่อให้นักศึกษาทุ่มเทกับการสร้างงานวิจัย
 3. เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัย และนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล
 4. เน้นสร้างงานวิจัย ที่มีกระบวนการวิจัยอย่างลึกซึ้ง เพื่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาประเทศ
 5. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
 6. ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือ การเรียนผ่านสื่ออิเล็กอิเล็กทรอนิกส์

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา:

 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,000 บาท

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • อาจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่ต้องเรียน: https://www4.sit.kmutt.ac.th/phdcs

 

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 1. รับผู้จบปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศกรรมซอฟต์แวร์หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 มีประสบการณ์การทำงาน หรือการวิจัยในด้านเทคโนโลยีสารสนทเทศหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 2. เป็นหลักสูตรที่เรียนภาคปกติแบบเต็มเวลา (จันทร์ – ศุกร์) เพื่อให้นักศึกษาทุ่มเทกับการสร้างงานวิจัย
 3. เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัย และนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล
 4. เน้นสร้างงานวิจัย ที่มีกระบวนการวิจัยอย่างลึกซึ้ง เพื่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาประเทศ
 5. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
 6. ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือ การเรียนผ่านสื่ออิเล็กอิเล็กทรอนิกส์

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา:

 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,000 บาท

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่ต้องเรียน: http://www4.sit.kmutt.ac.th/phdit-more

 

หมายเหตุ: ทุกหลักสูตรมีทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ : http://www4.sit.kmutt.ac.th/student/node/1958

และทุนการศึกษาจากมจธ.: http://www.kmutt.ac.th/financialaid/

 

ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับทาง TechTalkThai ฟรีๆ

สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ต้องการประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางด้าน IT และการบริหารจัดการ ติดต่อทีมงาน TechTalkThai ฟรีๆ ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยนะครับ https://www.techtalkthai.com/free-press-release-for-it-courses-from-thai-universities/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ทำความรู้จักกับ Adaptive Cybersecurity Ecosystem โซลูชันรักษาความปลอดภัยจาก Sophos END to END Solution ระบบการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ที่ครบจบใน 1 เดียว” [25 พ.ค. 2565 — 9.30น.]

Soft DE’ BUT ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน VSM365 Software Hub EP.1 ในหัวข้อ “ทำความรู้จักกับ Adaptive Cybersecurity Ecosystem โซลูชันรักษาความปลอดภัยจาก Sophos …

Delinea Webinar: Zero Trust Privilege

SiS Distribution (Thailand) ร่วมกับ Delinea ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง "Zero Trust Privilege" พร้อมเรียนรู้สถาปัตยกรรมแบบ Zero Trust Security และการประยุกต์ใช้ Privileged Access Management (PAM) สมัยใหม่เข้ากับสถาปัตยกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี