เปิดตัว Cyber Elite ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในกลุ่มเบญจจินดา

ภายใต้สถานการณ์ที่ภัยคุกคามไซเบอร์ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การบังคับใช้กฎหมายไซเบอร์ก็เข้มงวดขึ้นไม่แพ้กัน เหล่า CISO (Chief Information Security Officer) ต่างเผชิญหน้ากับความยากลำบากในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Elite จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้กลุ่มเบญจจินดาเพื่อให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจร สนับสนุนการทำงานของ CISO ทั้งด้านเครื่องมือ ความเชี่ยวชาญ และบุคลากร ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ

Cybersecurity กำลังเป็นประเด็นสำคัญ แต่บุคลากรยังคงขาดแคลน

ดร. ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด (Cyber Elite) ได้กล่าวถึงแนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในช่วงปี 2022 ว่า หน่วยงานกำกับดูแลในไทย เช่น กสทช. หรือ สกมช. ต่างให้ความสำคัญและเข้มงวดกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้น ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์เริ่มถูกหยิบยกเข้าที่ประชุมระดับผู้บริหารและบอร์ด ในขณะที่ภัยคุกคามไซเบอร์ก็เริ่มเข้าใกล้ตัวเนื่องจากนโยบาย Work from Home ส่งผลให้หลายองค์กรมีแนวคิดในการนำเอาสถาปัตยกรรมแบบ Zero Trust เข้ามาใช้ ควบคู่กับการเพิ่มกลไกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน Cloud เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้น

จากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กลายเป็นประเด็นสำคัญที่หลายๆ องค์กรพร้อมลงทุน แต่องค์กรส่วนใหญ่กลับต้องเผชิญกับปัญหาด้านการขาดแคลนความเชี่ยวชาญและบุคลากรที่เหมาะสม ส่งผลให้ธุรกิจ Managed Security Services ได้รับความนิยมมากขึ้น Cyber Elite จึงถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะที่เป็นทั้ง System Integrator, Consultant และ Managed Security Services Provider โดยให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจรแก่องค์กรที่ขาดแคลนบุคลากรและความเชี่ยวชาญ

ก่อตั้ง Cyber Elite ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยภายใต้กลุ่มเบญจจินดา

Cyber Elite เป็นบริษัทในกลุ่มเบญจจินดาที่ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี ได้สืบทอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่าครึ่งศตวรรษ ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการระดับเวิลด์คลาสที่ถูกออกแบบและปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจและบริบทด้านความมั่นคงปลอดภัยของแต่ละองค์กร พร้อมทีม R&D สำหรับวิจัยและพัฒนาโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยฝีมือคนไทย สำหรับธุรกิจไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เติบโตอย่างยั่งยืน

“ก่อนหน้านี้ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มักเป็นหนึ่งในธุรกิจของ ISP ซึ่งกลุ่มบริษัทเบญจจินดาก็เป็นแบบนั้น แต่ปีที่ผ่านมา เราพบว่าธุรกิจดังกล่าวโตขึ้นถึง 40% กลุ่มบริษัทเบญจจินดาจึงตัดสินใจแยกธุรกิจนี้ออกมาเป็นอีกบริษัทหนึ่งในเครือ นั่นก็คือ Cyber Elite เพื่อให้ภาพการทำธุรกิจและการบริหารจัดการต่างๆ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ได้ให้บริการเฉพาะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อื่น ๆ แบบครบวงจรอีกด้วย เช่น Cloud Security, PDPA และ SOC นอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะขยายบริการไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอีกด้วย” — ดร. ศุภกรกล่าวถึงการก่อตั้ง Cyber Elite

ไม่ใช่แค่ SI, Consult หรือ MSSP แต่เป็นผู้ช่วย CISO

นอกจากให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในฐานะ System Integrator, Consultant และ Managed Security Services Provider แล้ว Cyber Elite ยังถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยของ CISO ที่ต้องรับภาระและเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างหนักในดิจิทัล ทั้งเรื่องการขาดบุคลากรที่มีทักษะ การขาดความเชี่ยวชาญ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

Cyber Elite เข้ามาสนับสนุน CISO ในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดังต่อไปนี้

 • ให้คำแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ตรวจสอบและยกระดับกรอบการทำงาน มาตรฐาน และกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเสี่ยงไซเบอร์
 • เสริมความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในลักษณะที่เป็นทั้ง Virtual Augmentation และ Physical Augmentation
 • ประเมินและตรวจสอบระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และช่องโหว่ขององค์กรให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
 • นำเสนอข้อมูลด้านความเสี่ยงและประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อผู้บริหาร
 • จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์แก่พนักงานและผู้บริหาร

ให้บริการด้าน Cybersecurity แบบครบวงจร ไม่ยึดติดกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ

“ในโลกความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่มีโซลูชันแบบเดียวที่ใช้ได้ทั้งหมด” — คือปรัชญาความเชื่อของ Cyber Elite ในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัย Cyber Elite จึงทำการศึกษาธุรกิจและบริบทด้านความมั่นคงปลอดภัยของลูกค้าแต่ละราย และทำการค้นหา ออกแบบ และปรับแต่งโซลูชันให้เหมาะสมที่สุดกับลูกค้ารายนั้นๆ โดยไม่ยึดติดกับเจ้าของผลิตภัณฑ์รายใดๆ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและวางรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืน

บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ Cyber Elite ประกอบด้วย

 1. Cybersecurity Solutions – จัดหาโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทขององค์กร โดยมีพันธมิตรด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับโลกให้การสนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
 2. Cybersecurity Advisory – ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งเรื่องการนำมาตรฐานหรือกรอบการทำงานที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติมาประยุกต์ใช้ การกำกับดูแล และการวางมาตรการควบคุมอย่างมีประสิทธิผล โดยยึดความเสี่ยงด้านไซเบอร์ขององค์กรเป็นศูนย์กลาง
 3. Managed Security Services – ดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บ Log การเฝ้าระวัง การรับมือและโต้ตอบ ไปจนถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วย SOC ที่ให้บริการแบบ 7/24 และผ่านมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 27701
 4. Cybersecurity Products – ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่วิจัยและพัฒนาโดยทีม R&D ของ Cyber Elite ให้เหมาะสมกับองค์กรไทย เช่น ระบบจัดเก็บ Log อัจฉริยะและแพลตฟอร์ม Security Intelligence เป็นต้น
 5. Cyber Capability Building – วางกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมไปถึงการอบรมพนักงานและผู้บริหารให้มีความตระหนักรู้และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์

ประสบการณ์กว่า 20 ปี พร้อมทีม R&D วิจัยและพัฒนาโซลูชันด้าน Cybersecurity โดยตรง

Cyber Elite ได้สืบทอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากกลุ่มเบญจจินดามานานกว่า 20 ปี ทั้งด้านการให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำ การวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการวางระบบและการให้บริการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กว่า 20 ปี ครอบคลุมแทบทุกอุตสาหกรรม ผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองระดับสากลมากมาย อาทิ CISSP, CSSLP, CISA, CISM, CDPSE, CDPO, GIAC, GWAPT, ECSA, CEH, CASP+, CySA+ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีทีม R&D เป็นของตัวเอง โดยทำงานร่วมกับทีม R&D ในกลุ่มเบญจจินดาเพื่อวิจัยและพัฒนาโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สนับสนุนโดยนวัตกรรมล่าสุดอย่าง AI & Analytics เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจไทย เช่น ระบบจัดเก็บ Log อัจฉริยะและแพลตฟอร์ม Security Intelligence เป็นต้น

“พันธกิจของ Cyber Elite มี 2 ข้อ คือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ โซลูชัน ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้าใจ รู้ใจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจลูกค้า และการยกระดับสิ่งเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา” — ดร. ศุภกรกล่าวปิดท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cyber Elite ติดต่อ

Email: mkt@cyberelite.co.th
LINE: @cyberelite
Tel: 094-480-4838

ติดตามข่าวสาร Cyber Elite ได้ผ่านช่องทาง

Website: www.cyberelite.co.th
Facebook: Cyber Elite
Linkedin: Cyber Elite
Youtube: Cyber Elite
Podcast: Cyber Elite รอบรู้ รู้ทันในโลกไซเบอร์ ผ่าน Spotify, Google Podcast, Castbox, Soundcloud, Anchor Podcast


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

SYMPHONY CLOUD เปิดตัว Logo ใหม่ [Guest Post]

ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ Symphony Communication PLC ผู้นำด้านการให้บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพสูงในประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทั้งในและระหว่างประเทศ ได้เปิดตัว Logo ใหม่ของบริการ “SYMPHONY …

กลับมาแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิม DigiTech ASEAN Thailand 2024 จัดร่วมกับ AI Connect 2024 พฤศจิกายน นี้ [PR]

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดงานในปี 2566 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา DigiTech ASEAN Thailand 2024 – งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียนพร้อมกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่และครบครันกว่าเดิมระหว่างวันที่ 20–22 พฤศจิกายน 2567