CDIC 2023

[PR] ดีป้า แถลง เร่งจัดทำโครงสร้างบทบาทหน้าที่ให้สอดรับกับภารกิจใหม่ ให้เสร็จก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ด.ศ.) แถลงภารกิจหน้าที่มุ่งสรรหาพนักงาน สรรหาคัดเลือกผู้อำนวยการ และจัดทำโครงสร้างบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560  โดยมุ่ง 5 กลุ่มงานสำคัญ ประกอบด้วย กลุ่มงานศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร กลุ่มขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ ซึ่งต้องให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม 2560   

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวถึงโครงสร้างการทำงานของ
ดีป้าว่า 
ขณะนี้อยู่ระหว่างสรรหาคัดเลือกพนักงานเดิมจากซิป้า (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ) เพื่อจะมาเป็นพนักงานดีป้า ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ภารกิจขององค์กร และการสรรหาคัดเลือกผู้อำนวยการตามมา เนื่องจากโดยตำแหน่งผู้อำนวยการปัจจุบันเป็นตำแหน่งชั่วคราวที่ได้รับแต่งตั้งจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงการทำงาน 1 เดือนครึ่งที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการเสร็จไปแล้วหลายเรื่อง โดยเฉพาะโครงสร้างใหม่ของดีป้าซึ่งแบ่งการทำงานเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.กลุ่มงานศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม นับเป็นกลุ่มงานพิเศษ ที่จะดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ ตัวอย่างเช่น โครงการพิเศษว่าด้วยเรื่องของดิจิทัล ปาร์ค ด้วยการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆตามบทบาทหน้าที่ด้านการส่งเสริมของสำนักงาน

2.กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล ซึ่งเป็นการนำดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม โดยแบ่งเป็นฝ่ายงานต่างๆ ได้แก่

ฝ่ายงานที่ 1 ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังดิจิทัล

ฝ่ายงานที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

ฝ่ายงานที่ 3 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ให้เป็นไปตามพรบ.ที่กำหนด คือให้เร่งพัฒนากำลังคน และบุคลากรแรงงานด้วยเป็นการเพิ่ม Workforce มาเป็น Up Skill เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับการเปลี่ยนแปลงรองรับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC)

3.กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีรองผู้อำนวยการและฝ่ายงานต่างๆ ดูแล ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ 

ฝ่ายที่ 1 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรแนวใหม่ 

ฝ่ายที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม S Curve

ฝ่ายที่ 3 ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ดูแลด้านการส่งเสริมการลงทุน และส่งเสริมการตลาด

4. กลุ่มยุทธศาสตร์และการบริหาร ซึ่งดูแลงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้อมูลให้เป็นไปตามที่พรบ.กำหนด

5. กลุ่มงานที่ 5 เป็นกลุ่มการทำงานที่ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการ เพื่อขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีนวัตกรรมในพื้นที่ ซึ่งจะแบ่งการทำงานออกเป็นฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคเหนือในสาขาภาคเหนือตอนบน สาขาภาคเหนือตอนล่าง ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคอีสานในสาขาภาคอีสานตอนบน สาขาภาคอีสานตอนกลาง และสาขาภาคอีสานตอนล่าง ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกในสาขาภาคกลางตอนบน สาขาภาคกลางตอนล่าง สาขาภาคตะวันออก และฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ สาขาภาคใต้ตอนบน สาขาภาคใต้ตอนล่าง โดยการดำเนินงานของกลุ่มนี้จะพัฒนาเฉพาะส่วนกลางคงไม่ได้ ต้องมีการขยายพื้นที่ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของการขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะกำหนดให้มีกลุ่มการทำงานเป็นจังหวัด เป็นสาขา รวมทั้งหมด 12 สาขา 72 จังหวัด ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

หลังจากการคัดเลือกพนักงานเข้าปฏิบัติงานตามโครงสร้างดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้วดีป้าจึงจะรับสมัครบุคคลภายนอกที่เหมาะสมเข้าเสริมทัพในส่วนงานต่างๆต่อไป


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ไฟร์วอลล์หมดยุคแล้ว? อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ในศตวรรษนี้แน่นอน [Guest Post]

โดยซิดดาร์ท เดชปันเด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีภาคสนามประจำเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ผมมีโอกาสได้บรรยายเรื่อง SASE (Secured Access Service Edge  หรือ สถาปัตยกรรมการใช้งานระบบคลาวด์ อย่างมั่นคงปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ กว่า …

สมาร์ท เดลิเวอรี่ เอ็กซ์โป 2024 ณ ไบเทคบางนา วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 [Smart Delivery Expo 2024, 21 – 22 March 2024 Bitec, Bangkok]

ค้นพบสุดยอดโซลูชั่นการจัดส่ง พัสดุภัณฑ์ อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน