DEPA จัดฝึกอบรมหลักสูตร ด้าน Big Data Analytic, Embedded System, Cloud Computing, Security และ System Analyst ฟรี

ในปัจจุบันประเทศไทย ยังอยู่ในภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางด้าน Big Data Analytic, Embedded System, Cloud Computing, Security, System Analyst อีกทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบันมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา การดาเนินการกิจกรรมใดๆ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ย่อมมีความจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็ว และการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิตในด้าน Big Data Analytic, Embedded System, Cloud Computing, Security และ System Analyst จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดความ มั่นใจในคุณภาพของบุคลากรไทยมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในเรื่อง Big Data Analytic, Embedded System, Cloud Computing, Security, System Analyst ให้มีคุณภาพและสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
 2. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีความมั่นใจในศักยภาพบุคลากรมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

 1. หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ, บริษัท/ห้างหุ้นส่วน จำกัด ทั่วไป, ผู้ประกอบการ IT และ ผู้ประกอบการ SMEs
 2. หน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, องค์การมหาชน
 3. สถาบันการเงิน, บริษัทประกันภัย, ประกันชีวิต, โรงพยาบาล
 4. สถานบันการศึกษาภาครัฐ และเอกชน

หลักสูตร ที่เปิดอบรม

 1. หลักสูตร System Analyst
 2. หลักสูตร Security
 3. หลักสูตร Embedded System for Internet of Thing
 4. หลักสูตร Big Data with Hadoop
 5. หลักสูตร Cloud Computing with OpenStack

ขั้นตอนเข้าร่วมอบรม

 1. ลงทะเบียนเพื่อเลือกหลักสูตร ที่วันที่ สะดวกในการฝึกอบรม
 2. ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐาน ภายใน 3 วันหลังจากลงทะเบียน
 3. โครงการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านเว็บไซต์โครงการ รวมถึง ส่งอีเมลแจ้งไปยังผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือก แนบไฟล์ หนังสือยินยอมให้เข้าอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด และบัตรประจำตัวประชาชน
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรมในวันเวลา สถานที่ ที่ท่าน ลงทะเบียนไว้

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 60 เป็นต้นไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิได้รับคัดเลือกเข้าอบรมก่อนการเข้าอบรม 14 วัน และสามารถติดตามการประกาศรายชื่อได้ที่ http://www.depaacademy.com

ดูรายละเอียดหลักสูตรและวันอบรมได้ที่ http://www.depaacademy.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Webinar “Scaling Service Management in Modern Enterprises” การบริหารจัดการบริการในองค์กรสมัยใหม่ 

งานสัมมนาออนไลน์ “Scaling Service Management in Modern Enterprises” นี้จัดขึ้นโดย Atlassian ร่วมกับทาง Forrester Research ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารจัดการบริการ (Service …

พาชม True IDC Experience Center ศูนย์การเรียนรู้ด้าน Data Center & Cloud ณ True Digital Park

True IDC Experience Center เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ดูแลระบบ Data Center และ Cloud เหล่านักพัฒนา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การทำงานของระบบ Data Center …