Tag Archives: WD Red NVMe SSD

[Guest Post] เวสเทิร์น ดิจิตอล ส่งนวัตกรรมความจำแฟลชช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและคนที่ต้อง Work From Home รับมือกับปริมาณงานที่หนักหน่วงและทำงานร่วมกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ NAS

จากรายงานของ IDC FutureScape ประจำปี 2564 ระบุว่า ภายในปี 2564 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMBs) ที่มีความสามารถในการเข้าถึงดิจิทัลจะปฏิบัติงานในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) และการทำงานจากทางไกล (Remote Working) อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ และสิ่งนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่

Read More »