Tag Archives: vmware tanzu for kubernetes operations

ยกระดับ Development Pipeline สู่ยุคใหม่ด้วย VMware Tanzu พัฒนาแอปพลิเคชันได้เร็ว มั่นคงปลอดภัย พร้อมประสบการณ์ทำงานที่ดีขึ้นสำหรับองค์กร | Tangerine x VMware

การพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรในปัจจุบันนั้นนอกจากผลลัพธ์แล้ว องค์กรยังต้องพิจารณาถึงขั้นตอนในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีความรวดเร็วมากเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ องค์กรส่วนใหญ่จึงเลือกใช้เครื่องมือสมัยใหม่มากมายเข้ามาช่วยทั้งในขั้นตอนการพัฒนา จัดเตรียมทรัพยากร ตรวจสอบ และนำระบบขึ้นไปใช้งานจริงบนคลาวด์

Read More »