Breaking News

​Azure เพิ่มความสามารถใช้ Site Recovery เพื่อตั้งค่า DR สำหรับ VM Managed Disk

Azure ได้เพิ่มขีดความสามารถให้ Site Recovery (ASR) ที่สามารถตั้งค่า DR สำหรับ VM ที่มีการใช้ Managed Disk ได้แล้ว (การจองดิสก์ไว้เป็นของตนถาวรเพื่อการรันตีประสิทธิภาพในการใช้งาน) 

Read More »