Tag Archives: thailand nrca

[Guest Post] INET พร้อมแล้วกับการเป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ พร้อมผลักดันประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ล่าสุด INET ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority : Thailand NRCA) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ถือเป็น Certificate สำหรับใช้เป็นลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากลให้กับภาคธุรกิจ และบุคคลที่มีความสนใจในการทำธุรกรรมออนไลน์ หรือ Confirm Order ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่มีสิทธิออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพียง 2 รายในประเทศไทยเท่านั้น โดยทาง INET ได้รับการประกาศการรับรองเป็นรายที่ 2 ของประเทศไทยในนาม INET CA

Read More »