Tag Archives: ruckus cloudpath

จัดการอุปกรณ์ BYOD อย่างมั่นคงปลอดภัยและง่ายดาย ด้วย CommScope Ruckus Cloud Wi-Fi และ Cloudpath

ทุกวันนี้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของธุรกิจองค์กรต่างต้องเผชิญกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานนำมาใช้เองหรือที่เรียกว่า Bring Your Own Device (BYOD) กันอย่างมากมาย ซึ่งโจทย์สำคัญที่ฝ่าย IT ต้องตอบให้ได้นั้นก็คือจะจัดการกับอุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรให้มั่นคงปลอดภัยโดยที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายไม่ต้องเสียเวลามากนัก และหนึ่งในคำตอบที่น่าสนใจนั้นก็คือการใช้ CommScope Ruckus Cloud Wi-Fi ร่วมกับ Cloudpath นั่นเอง

Read More »