Tag Archives: rocket.chat

5 Open Source Chat Software สำหรับใช้งานแทน Slack และ Line ภายในองค์กร

opensource.com ได้ออกมาแนะนำถึง 5 โครงการ Open Source Chat Software สำหรับเป็นทางเลือกในการใช้งานแทน Slack ในภาคธุรกิจ ดังนี้

Read More »

Canonical เปิดตัว Ubuntu 16.10 รองรับการทำ Cloud ได้หลากหลายรูปแบบ

Canonical ประกาศเปิดตัว Ubuntu 16.10 เป็นที่เรียบร้อย พร้อมปล่อยฟีเจอร์ใหม่สำหรับรองรับ Cloud อย่างเต็มที่ ดังต่อไปนี้

Read More »