Tag Archives: remme

REMME: เทคโนโลยียืนยันตัวตนให้ปลอดภัยขึ้นด้วย Blockchain

ถือเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการนำ Blockchain มาใช้งานที่น่าสนใจไม่น้อยกับธุรกิจ Startup ที่ชื่อว่า REMME ซึ่งพยายามแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยของการนำ Password มาใช้ในการยืนยันตัวตน ด้วยการนำ Blockchain มาใช้ยืนยันตัวตนแทน

Read More »