Tag Archives: rama 9 hostpital

[PR] โรงพยาบาลพระรามเก้ามุ่งเสริมความเชื่อมั่นด้วยการปฎิรูปโดยใช้เทคโนโลยี ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลเต็มตัว

ไมโครซอฟท์เผยผลสำรวจจากผู้นำภาคธุรกิจการแพทย์ในเอเชีย โดยร้อยละ 77 เห็นด้วยว่าทุกองค์กรจำเป็นต้องปรับธุรกิจสู่ดิจิทัลเพื่อความสำเร็จในอนาคต กรุงเทพฯ – 14 พฤศจิกายน 2560 – ผลการสำรวจผู้นำภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการแพทย์ในเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศไทยของไมโครซอฟท์ เอเชีย ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปด้วยดิจิทัล เผยว่าองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวทางการทำธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้ โดยร้อยละ 77 เชื่อว่าต้องการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจแบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่มีเพียงแค่ร้อยละ 25 ที่มีแผนกลยุทธ์ธุรกิจเรียบร้อยแล้ว และร้อยละ 45 อยู่ในขั้นตอนเพื่อพิจารณาหน่วยงานในการนำร่องการปฏิรูปด้วยดิจิทัล ขณะที่ร้อยละ 30 ยังขาดความพร้อมในเชิงกลยุทธ์

Read More »