Tag Archives: openblox

Linux Foundation ประกาศโครงการ CII Best Practices Badge Program เพื่อยกระดับมาตรฐานวงการ Open Source

Linux Foundation ต้องการที่จะวางมาตรฐานของโครงการ Open Source ต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งในด้านความปลอดภัยและด้านคุณภาพของซอฟต์แวร์ ด้วยการประกาศให้ Core Infrastructure Initiative (CII) เปิดตัวโครงการ CII Best Practices Badge ขึ้นมา เพื่อวางมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ Open Source โดยโครงการที่ได้รับ Badge รุ่นแรก ประกอบไปด้วย Curl, Linux kernel, OpenBlox, OpenSSL, Node.js และ Zephyr

Read More »