Tag Archives: ntt managed security service

เสริมความมั่นคงปลอดภัยให้ธุรกิจองค์กร ด้วย NTT Managed Security Service with Palo Alto Secure Cloud & Secure Remote Workforce

การมาของ COVID-19 ที่ทำให้ทุกธุรกิจต้องเปลี่ยนการทำงานไปสู่ Hybrid Work ให้พนักงานทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลานั้น ได้กลายเป็นแนวทางหลักในการทำงานของปัจจุบันและอนาคตไปแล้ว แต่ประเด็นนี้เองก็ส่งผลต่อการออกแบบด้าน Security สำหรับผู้ใช้งานภายในธุรกิจองค์กรด้วยเช่นกัน NTT มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ธุรกิจองค์กรไทยและทั่วโลกสามารถเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤตและความไม่แน่นอนเหล่านี้ จึงได้นำเสนอบริการ NTT Managed Security Service with Palo Alto Secure Cloud & Secure Remote Workforce เพื่อช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถเริ่มต้นปกป้องผู้ใช้งานของตนเองท่ามกลางการทำงานรูปแบบใหม่ได้อย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการทำงานบนระบบงานบน Cloud หรือการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานจากที่บ้าน และมีความยืดหยุ่นรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะในอนาคตหลังจากนี้

Read More »