Tag Archives: network as an enforcer

สรุปแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของ Security และวิธีการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ จากงาน Cisco Night Academy #3: Security Innovation

สำหรับงาน Cisco Night Academy ครั้งที่ 3 นี้ก็จัดขึ้นในหัวข้อของ Security Innovation นะครับ โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ การอัพเดตเทรนด์ใหม่ๆ ทางด้าน IT Security ภายในองค์กร และการอัพเดตเทคโนโลยีและมุมมองใหม่ๆ ในการรักษาความปลอดภัย ก็ถือเป็นเรื่องที่ผู้ดูแลระบบทุกคนควรอ่านเอาไว้เป็นแนวทาง ดังนี้ครับ

Read More »