Tag Archives: .net foundation

Have I Been Pwned ประกาศ Open Source แล้ว

Have I Been Pwned ประกาศ Open Source ผ่าน .NET Foundation แล้ว พร้อมประกาศกำลังเชื่อมต่อฐานข้อมูลจาก FBI  

Read More »

Google ประกาศเข้าร่วม .NET Foundation ของ Microsoft

ในงาน Microsoft Connect(); 2016 ที่จัดขึ้นในนิวยอร์ค นอกจากจะมีการประกาศว่า Microsoft เข้าร่วม Linux Foundation แล้ว ก็ยังมีการประกาศด้วยว่า Google ได้เข้าร่วม .NET Foundation แล้ว

Read More »