Breaking News

5 ภัยคุกคามใหม่บนอุปกรณ์ Mobile

ปัจจุบันอุปกรณ์ Mobile ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน หรอืแท็บเล็ตต่างก็ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย บางองค์กรก็มีนโยบายให้พนักงานสามารถนำอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้งานในออฟฟิศได้เช่นกัน (BYOD) ความนิยมในการใช้งานเหล่านี้เอง ส่งผลให้แฮ็คเกอร์เริ่มหันมาโจมตีมือถือและแท็บเล็ตมากขึ้น เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยต่ำ และผู้ใช้ก็ไม่ได้สนใจป้องกันอย่างดีเท่าที่ควร

Read More »