Tag Archives: LifeIsOn

[Guest Post] รายงานวิจัยล่าสุดจาก 451 Research แจงผลกระทบด้านประสิทธิภาพและความยั่งยืนในตลาดผู้ให้บริการคลาวด์ โคโลเคชั่น และดาต้าเซ็นเตอร์

ผลวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกกว่า 800 ราย เพื่อวัดสถานะปัจจุบันของโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (57 เปอร์เซ็นต์) มองว่าความยั่งยืนเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน โดยชี้ว่าความคาดหวังของลูกค้าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน ในขณะที่มีเพียง 43 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่ามีโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนในเชิงกลยุทธ์และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานของตน รายงานประเมินถึงช่องว่างในการนำทรัพยากรและเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

Read More »