Breaking News

IT Trends 2019: Putting Digital Transformation to Work 
ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลก และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กรต่างๆ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทุกสิ้นปีบริษัทวิจัยต่างๆทั่วโลกก็ออกรายงานเพื่อระบุถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีก่อกำเนิด (Emerging Technology) ที่จะมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปีหน้า ซึ่งในตอนนี้ทุกคนต่างกล่าวถึงในเรื่องของ Digital Transformation ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ

Read More »