Tag Archives: Inventec

Taiwan Excellence ส่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต โชว์ในงาน Taiwan Expo 2021 in Thailand Online

ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายสู่การเป็น “ศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเชีย” พร้อมทั้งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio, Circular and Green Economy : BCG) เพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมของไต้หวัน ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ทำให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ไต้หวันยังมีการพัฒนาระบบการรีไซเคิลทรัพยากรอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกรองจากเยอรมนี

Read More »