Breaking News

INET ผู้ให้บริการ Trusted Cloud Service Provider ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 27018 เป็นรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต (INET) ผู้นำการให้บริการ Cloud Service Provider ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27018 จาก Certification Body (SGS) เป็นรายแรก รายเดียวในประเทศไทย และยังนับเป็นรายที่ 5 ของโลกอีกด้วย การได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยันให้กับผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าว เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (Personally Identifiable Information: ข้อมูล PII) ในบริการระบบ Cloud ของ INET

Read More »