Tag Archives: iccp

Fortinet ใช้ IoT Firewall รักษาความปลอดภัยให้ Industrial Control System ตอบโจทย์ IoT ในภาคอุตสาหกรรม

หนึ่งในธุรกิจแรกๆ ที่จะนำ Internet of Things (IoT) มาใช้งานก่อนนั้นก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในส่วนของระบบ Industrial Control System (ICS) ที่นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานเพื่อติดตามการผลิตอย่างใกล้ชิดกลายเป็นโซลูชันระบบ Industrial IoT (IIoT) และแน่นอนว่าการโจมตีและภัยคุกคามต่างๆ ก็ได้เริ่มมุ่งเป้าไปที่ระบบเหล่านี้ ทำให้ Fortinet ต้องออกมาพัฒนาโซลูชันที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ทั้งระบบเครือข่ายและระบบ IIoT ไปพร้อมๆ กัน

Read More »