Tag Archives: huawei cloud ai open cloud day thailand 2019

เชิญร่วมสัมมนาฟรี AI Open Day Thailand 2019 สัมผัสเทคโนโลยีจริงสำหรับประยุกต์ใช้ในไทย 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 2019

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน AI และ Cloud เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี AI Open Day Thailand 2019 เพื่อตอบรับต่อความต้องการของเหล่าธุรกิจไทยในการประยุกต์นำเทคโนโลยี Cloud และ AI มาใช้งานในอุตสาหกรรม Logistics, การศึกษา, คมนาคม, ค้าปลีก, สนามบิน และอื่นๆ โดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2019 - 1 กุมภาพันธ์ 2019 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจองช่วงเวลาที่ตนเองสะดวกเข้าร่วมงานได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Read More »