Tag Archives: huawei certified network associate

[PR] Huawei แจกคูปองสอบ HCNA Routing and Switching มูลค่า 200USD ฟรี สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เน็ตเวอร์ก

ถ้าพูดถึงสาย Network ของ Huawei ไม่มีใครไม่รู้จัก HCNA R&S (Huawei Certified Network Associate – Routing and Switching) ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นในการติดตั้งและดูแล Network ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง รวมถึงเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วไปและสามารถนำอุปกรณ์ Routing และ Switching ของ Huawei มาใช้ในส่วนงานออกแบบ Network ได้เป็นอย่างดี

Read More »