Tag Archives: HP Secure Print

[Guest Post] ผลสำรวจของ HP เผยแนวโน้มที่ดีในมุมมองของเจ้าของธุรกิจ SMB

ผลกระทบที่เกิดขึ้นเรียกร้องธุรกิจ SMBs ต้องคิดนวัตกรรมในกระบวนการทำงานให้มีความยืดหยุ่น และพัฒนาสินค้าและบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า SMBs ขาดความชัดเจนในการนำแนวคิดทางนวัตกรรมมาใช้ เมื่อยังมีความกังวลด้านกระแสเงินสด SMBs ในอินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม ออสเตรเลีย และไทย มีความมั่นใจสูงสุดในศักยภาพของตนที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่าน SMBs ในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์มีความระมัดระวังมากกว่าในการคาดการณ์อนาคตบนสภาพเศรษฐกิจของโลก เอชพีเปิดตัวโซลูชันการทำงานระยะไกลเพื่อให้ SMBs สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

Read More »