Tag Archives: fuji xerox finalcode

[PR] ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ “FinalCode®” แพลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยให้ไฟล์เอกสาร

รายงานข่าวจาก บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเติบโตของข้อมูลในตลาดดิจิทัลมีความท้าทายอย่างมาก ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ซึ่งองค์กรต่าง ๆ นอกจากจะต้องหาแนวทางป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจแล้ว องค์กรยังต้องป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียข้อมูลสำคัญจากอุบัติเหตุทางการสื่อสารในช่องทางดิจิทัลด้วยเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของฟูจิ ซีร็อกซ์ที่พบว่า กว่าร้อยละ 68 ของผู้ใช้งานทางธุรกิจส่งอีเมลไปถึงผู้รับไม่ถูกต้อง และกว่าร้อยละ 35 พบว่าความผิดพลาดเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลเกิดจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้หลายองค์กรต่างมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล และมีเพียงร้อยละ 16 เท่านั้นที่มั่นใจว่าสามารถควบคุมความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรได้ ซึ่งจากปัญหาและความต้องการดังกล่าว บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้เปิดตัวโซลูชั่นและบริการใหม่ล่าสุดอย่าง “FinalCode®” เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการรักษาความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสารต่างๆ ได้ตลอดเวลา ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยที่มากขึ้นให้กับธุรกิจของคุณ

Read More »