Tag Archives: forescout review

ForeScout ถูกจัดให้เป็น Best Buy NAC และได้รับ 5 คะแนนเต็มทุกหัวข้อจาก SC Magazine

ForeScout ผู้ผลิตระบบ Next Generation Network Access Control (NAC) และ BYOD ได้ถูกรีวิวระบบ ForeScout CounterACT โดย SC Magazine ในฐานะของระบบ NAC และได้รับเลือกให้เป็น Best Buy NAC โดยได้รับ 5 คะแนนเต็มในทุกหัวข้อ เนื่องจากสามารถเริ่มต้นติดตั้งใช้งานได้ง่าย, สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่ายได้หลากหลาย และมีความสามารถที่หลากหลาย โดยสรุปแต่ละหัวข้อที่ SC Magazine รีวิวถึงได้ดังนี้

Read More »