Tag Archives: digital guidance

[PR] แอ็กซิสเผย การลงทุนสร้างความปลอดภัย เพื่อเมืองอัจฉริยะแบบ IoT กำลังโต

กรุงเทพฯ 13 กันยายน 2560 – การปฏิรูปสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital Tranformation ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม สร้างผลกระทบไม่น้อยในโลกธุรกิจ และไม่เพียงเท่านั้น การปฏิรูปสู่ยุคดิจิทัลยังสร้างแรงกดดันขยายไปสู่การปรับตัวด้านบริหารจัดการของภาครัฐ ผลการสำรวจล่าสุดจาก IDC พบว่า หลายๆ เมืองใหญ่ในยุโรปเห็นความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเชื่อมโยงบริการจากภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน โดยมี Internet of Things (IoT) หรือเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นอันดับแรก หน่วยงานรัฐปรารถนาที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาภายในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือนิยามของ “สมาร์ท ซิตี้” หรือ “เมืองอัจฉริยะ” นั่นเอง

Read More »