Tag Archives: csloxinfo cloud service

CS LOXINFO จับมือ HPE นำเสนอบริการ DR และ Backup On Cloud ตอบโจทย์การสำรองข้อมูลและระบบ

ด้วยเทรนด์ Digital Transformation ทำให้ทุกๆ ธุรกิจต้องปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้การลงทุนด้านระบบไอทีเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลรวมไปถึงระบบการดำเนินการอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย และมีระบบในการทำงานได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งระบบเหล่านี้ต้องทำให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้รดวเร็ว เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ธุรกิจปัจจุบันขององค์กร เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์หรือแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต

Read More »

CS LOXINFO Cloud Service ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจองค์กรและ Startup ด้วยเทคโนโลยีจาก VMware และ Microsoft พร้อมบริการครบวงจร

บริการ Cloud จาก CS LOXINFO อีกทางเลือกที่น่าพิจารณาสำหรับองค์กรในการเช่าใช้งานเป็น Data Center หลักของธุรกิจ หรือใช้เป็นสาขาสำรองก็ได้เช่นกัน

Read More »