Tag Archives: counteract

แจกฟรี eBook – Definitive Guide to Next-generation Network Access Control

ForeScout ผู้ผลิตระบบ Next-Generation Network Access Control ชั้นนำ ได้แจกหนังสือ eBook ฟรีภายใต้หัวข้อ “Definitive Guide to Next-generation Network Access Control” ซึ่งมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Next-generation NAC และการนำไปใช้งานจริง โดยมีเนื้อหายาวถึง 84 หน้า และมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ Fundamentals of network access control – อธิบายที่มาและการทำงานของระบบ NAC Exploring next-gen NAC technology – เล่าถึงความสามารถของ next-gen NAC Extensive deployment considerations – เล่าถึงกระบวนการการออกแบบ เทคโนโลยีต่างๆ และเทคนิคที่ใช้ Achieving endpoint visibility and security – เล่าถึงการตรวจตราระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมและการลดช่องว่างทางด้านความปลอดภัยของเครื่องลูกข่าย Regulating access and enabling BYOD – ควบคุมการเข้าถึงการใช้งานระบบเครือข่าย และการบังคับใช้ BYOD …

Read More »