Breaking News

Tag Archives: coalfire

AWS เพิ่ม 16 บริการตอบโจทย์ข้อบังคับของ PCI DSS

AWS ได้เพิ่ม 16 บริการเข้าไปยังโปรแกรมทีั่ได้รับการตรวจสอบตามข้อบังคับของ PCI DSS บนหน้าเว็บไซต์ของตน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีทางเลือกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยสามารถประมวลผลหรือเก็บข้อมูลการจ่ายเงินไว้บน AWS ได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นเพื่อการรันตีว่าบริการเหล่านี้เป็นไปตามข้อบังคับของมาตรฐานทาง AWS ได้ใช้การตรวจสอบจาก Coalfire ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านการประเมินตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ  

Read More »